مشخصات فردی
اطلاعات تماس
مشخصات تحصیلی
اطلاعات تکمیلی
مشخصات کاربری
توافقنامه

اینجانب صحت موارد فوق را تایید می‌نمایم و در صورت نقص یا نادرست بودن ، اداره سنجش و ارزشیابی استان می تواند در هر مقطعی از آزمون و بعد از آن، از ادامه آزمون و حتی صدور گواهینامه جلوگیری نماید.

ورود اطلاعات ستاره دار الزامی است.